Rozdzielność majątkowa – rozwiązanie trudnych relacji małżeńskich

Większość par, które chcą wspólnie spędzić resztę życia, decydując o zawarciu związku małżeńskiego nie bierze pod uwagę, że życie czasem niesie przykre niespodzianki. Zdarzają się sytuacje, kiedy to jedna strona związku dba o pomnażanie wspólnego majątku, a druga trwoni i traci to co powinno być wspólne.

Często zdarza się też, że ta mniej odpowiedzialna osoba zaciąga pożyczki oraz kredyty bez wiedzy i zgody współmałżonka. W takich sytuacjach rozdzielność majątkowa – opisana szerzej tutaj – jest dobrym rozwiązaniem, aby uchronić dorobek i zapewnić godny byt na przyszłość.

Jak można uzyskać rozdzielność majątkową w trakcie trwania małżeństwa?

Uzyskanie odrębności majątkowej w małżeństwie nie jest szczególnie skomplikowaną sprawą. Przede wszystkim, aby taki krok podjąć należy stawić się przed notariuszem, gdzie podpisuje się stosowany akt prawny. Trzeba poświadczyć, że obie strony są zdolne do wykonywania czynności prawnych i żadna z nich nie jest ubezwłasnowolniona.

Podpisując akt o rozdzielności majątkowej trzeba wyrazić zgodę na takie postępowanie oraz przedstawić notariuszowi akt małżeństwa.

Jest to rozdzielność tak zwana zwykła, gdzie obie strony wyrażają zgodę na ten krok oraz zdają sobie sprawę ze wszystkich jego konsekwencji. Inną sytuacją jest rozdzielenie majątkowe przymusowe, ale w takim przypadku o jego postanowieniu z reguły decyduje organ sądowy.

Takie sytuacje występują, kiedy jedna ze stron rażąco naraża na straty wspólny majątek w wyniku różnych nałogów, jak alkoholizm, hazard, narkomania oraz daleko posuniętej lekkomyślności w dysponowaniu majątkiem.

Co oznacza rozdział majątku dla współmałżonków?

Podjęcie takiego kroku wiąże się z kilkoma konsekwencjami, które oprócz korzyści z uchronienia majątku przed nieodpowiedzialnym partnerem trzeba także brać pod uwagę. Rozdział majątku oznacza, że każda ze stron może samodzielnie bez zgody i wiedzy drugiej dysponować bieżącymi przychodami oraz swoim trwałym majątkiem. Może się więc zdarzyć, że jeden ze współmałżonków będzie posiadał mniejsze zasoby, dlatego też ważne jest zastrzeżenie o wyrównaniu dorobków.

Wszystkie zobowiązania, które zaciągnie jedna ze stron będą obciążały tylko tę stronę, pod warunkiem jednak, że udzielającemu kredytu taka sytuacja będzie znana.

Jeśli małżonkowie nie powiadomią instytucji finansowych o fakcie, że rozdzielność majątkowa została zawarta, wszystkie zobowiązania będą musiały być regulowane przez oboje małżonków, dlatego podczas każdej czynności majątkowej akt notarialny powinien być okazywany.